Кіровоград. Дитячий садок № 37 "Ластівка"

 

Календари на любой год - Календарь.Юрец.Ру

Батьківська сторінка

 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО  
  Наказ Міністерства фінансів України  28 січня 2002 року  № 57  
  (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада  
  від 26 листопада 2012 року № 1220)   
           
  Затверджений у сумі  Сім мільйонів п"ятсот двадцять    
   сім тисяч триста дев"яносто вісім грн, 00 коп.  
   - 7527398,00   грн.  
                       (сума словами  і цифрами)  
  Начальник управління освіти    
  (посада)                        
                 Л.Д. Костенко  
  (підпис) (ініціали і прізвище)  
                     05 січня 2016 року    
      (число, місяць, рік)   М.П.  
                                                         КОШТОРИС  на  2016 рік  
31008151 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 37 "Ластівка" комбінованого типу  
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)  
 м. Кіровоград  
(найменування міста, району, області)  
Вид бюджету                                            Місцевий  
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування  бюджету         
                                                                10 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту           
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету                  
       070101 Дошкільні заклади освіти           

 

Найменування Код Усього на рік   РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 5383198,00 2144200,00 7527398,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 5383198,00 х 5383198,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. х х 2144200,00 2144200,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х 1994200,00 1994200,00
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 х 1994200,00 1994200,00
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) 208400 х 150000,00 150000,00
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього х 5383198,00 2144200,00 7527398,00
 Поточні видатки 2000 5383198,00 1949200,00 7332398,00
Оплата праці   2110 3160833,00 137900,00 3298733,00
         Заробітна плата 2111 3160833,00 137900,00 3298733,00
         Грошове забезпеченя військовослужбовців          2112 0,00 0,00 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 695383,00 50000,00 745383,00
Використання товарів і послуг 2200 1526982,00 1760300,00 3287282,00
         Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  2210 55164,00 109600,00 164764,00
         Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 1565,00 700,00 2265,00
         Продукти харчування 2230 707999,00 1576100,00 2284099,00
         Оплата  послуг (крім комунальних) 2240 19120,00 43000,00 62120,00
         Видатки на відрядження 2250 0,00 2600,00 2600,00
         Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00 0,00 0,00
         Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 743134,00 28300,00 771434,00
         Оплата теплопостачання 2271 573707,00 17700,00 591407,00
         Оплата водопостачання і водовідведення 2272 39469,00 2500,00 41969,00
         Оплата електроенергії  2273 129958,00 8100,00 138058,00
         Оплата природного газу 2274 0,00 0,00 0,00
         Оплата інших енергоносіїв 2275 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації  державних (регіональних) програм 2280 0,00 0,00 0,00
         Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм  2281 0,00 0,00 0,00
        Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0,00 0,00 0,00
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 0,00 0,00 0,00
        Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 0,00 0,00 0,00
        Обслуговування зовнішніх зобов'язань 2420 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти  2600 0,00 0,00 0,00
          Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0,00 0,00 0,00
         Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів  2620 0,00 0,00 0,00
         Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0,00 0,00 0,00
Соціальне забезпечення 2700 0,00 0,00 0,00
         Виплата пенсій і допомоги 2710 0,00 0,00 0,00
         Стипендії 2720 0,00 0,00 0,00
         Інші виплати  населенню 2730 0,00 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 0,00 1000,00 0,00
 Капітальні видатки 3000 0,00 195000,00 195000,00
Придбання основного капіталу 3100 0,00 195000,00 195000,00
        Придбання обладнання і предметів довгострокового  користування 3110 0,00 45000,00 4500,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0,00 0,00 0,00
         Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0,00 0,00 0,00
         Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів  3122 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт 3130 0,00 150000,00 150000,00
         Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0,00 0,00 0,00
         Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 0,00 150000,00 150000,00
Реконструкція та реставрація 3140 0,00 0,00 0,00
         Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0,00 0,00 0,00
         Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 0,00 0,00 0,00
         Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 0,00 0,00 0,00
Створення державних запасів і резервів 3150 0,00 0,00 0,00
Придбання землі і нематеріальних активів    3160 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти 3200 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти населенню 3240 0,00 0,00 0,00
Надання внутрішніх кредитів  4110 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 0,00 0,00 0,00
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0,00 0,00 0,00
Надання зовнішніх кредитів  4210 0,00 0,00 0,00
 Нерозподілені видатки 9000 0,00 0,00 0,00
Завідувач     Т.П. Волкожа
  (підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер     О.С. Горбенко
                   05 січня 2016 року (підпис) (ініціали і прізвище)
  М.П.                                (число, місяць, рік)        
         

 

 

 

 

 

 

Затверджено
Наказ
№ 93-о       від10.10.2015 року

Завідувач ДНЗ №37 «Ластівка»

Волкожа Т.П.

 

 

 

Положення
про батьківськ
ий комітет

дошкільного навчального закладу (ясла-садок)№37 “Ластівка”

комбінованого типу

 

 

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про батьківський комітет дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №37 “Ластівка” комбінованого типу та батьківські комітети груп (далі - комітети) розроблено на підставі “Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 26.04.2011р. №398, та відповідно до листа відділу освіти від 31.05.2011р. № 01-40/1609 про його використання у роботі визначає їх функції у державно-громадській системі управління дошкільним  навчальним закладом (ясла садок) №37 “Ластівка”  комбінованого типу (далі - заклад).

1.2. Комітети є добровільними органами громадського самоврядування, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у закладі.

1.3. У своїй діяльності комітети керуються Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про об’єднання громадян", Конвенцією ООН "Про права дитини", Положенням про дошкільний навчальний заклад, статутом дошкільного навчального закладу, цим положенням, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародним законодавством з прав дитини.

1.4. Рішення про заснування комітетів груп (групи) або закладу та кількість членів комітету приймаються на загальних зборах батьків відповідних груп (групи) або закладу.

1.5.Легалізація (офіційне визнання) комітетів є обов’язковою і здійснюється шляхом видання відповідного наказу по дошкільному навчальному закладу після письмового повідомлення керівництва закладу (надання протоколу батьківських зборів) про їх заснування.

{C}1.6.         Припинення діяльності комітетів може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

 

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності

2.1. Метою діяльності комітетів є захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, забезпечення постійного та систематичного взаємозв’язку батьків і педагогічного колективу закладу, а також надання допомоги батькам та педагогічному колективу щодо реалізації завдань дошкільної освіти.

2.2. Основним завданням діяльності комітетів ДНЗ №37 є сприяння створенню умов для:

ñ    збереження та зміцнення здоров’я дітей;

ñ    формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дітей;

ñ    виховання у дітей елементів природодоцільного світогляду, розвитку позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

ñ    утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

ñ    розвитку потреби в реалізації творчих здібностей дітей;

ñ    всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

ñ    залучення батьківської громадськості до організації дозвілля та оздоровлення дітей;

ñ   організації роботи з поширення психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за розвиток і виховання дітей, обмін позитивним досвідом родинного виховання;

ñ    вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою;

ñ    сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

2.3. Основними принципами діяльності комітетів є:

ñ   законність;

ñ    гласність;

ñ    колегіальність;

ñ  толерантність;

ñ    виборність;

ñ   організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;

ñ    підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу, груп (групи).

 

3. Порядок створення батьківських комітетів

3.1. Комітет груп (групи) формується з батьків або осіб, які їх замінюють, однієї чи декількох груп і діє від їх імені.

3.2. Комітет груп (групи), голова, заступник голови та секретар обираються на зборах батьків дітей, які формують групу (групи) на початку навчального року. Кількісний склад та строк повноважень комітету визначаються зборами батьків дітей, які формують групу (групи).

3.3. Комітет закладу формується з голів (представників) усіх комітетів груп, та з інших батьків за рекомендацією комітетів груп закладу.

3.4. Кількісний склад комітету закладу, строк  його повноважень визначаються загальними зборами батьків або радою цього закладу. При цьому від комітету кожної групи в склад комітету закладу входить не менше одного представника. Із складу комітету обирається  голова, його заступник та секретар.

3.5. У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.

3.6. Комітети закладів, що формують освітній округ або знаходяться у складі навчально-виховного об’єднання, можуть створювати комітет округу.

 

4. Організація діяльності батьківських комітетів

4.1. Збори батьків дітей, які формують групу (групи) проводяться за рішенням комітету груп (групи) не рідше двох разів на рік.

4.2. Комітет закладу у разі необхідності може скликати загальні збори батьків дітей, які відвідують заклад. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості його членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів та узгоджуються із завідувачем дошкільного навчального закладу.

4.3. У разі неможливості проведення загальних зборів батьків дітей, які відвідують заклад питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситься на обговорення зборів батьків дітей групи, яких стосуються ці питання.

4.4. Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома батьків, керівництва закладу і за необхідності, відповідного органу управління освітою у 10-денний строк (шляхом  надання протоколу).

4.5. Комітети планують свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень зборів батьків, рекомендацій завідувача, вихователів, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету.

Плани роботи комісій, створених при комітеті, є складовими плану роботи комітету.

4.6. При недосягненні згоди між завідувачем і більшістю членів комітету закладу питання вирішуються управлінням освіти міської ради; між вихователями групи і комітетом групи - керівництвом цього закладу.

4.7. Комітети звітують про свою роботу перед загальними зборами батьків дітей, які відвідують заклад один раз на рік - в день виборів нового складу комітетів. На вимогу більшості батьків можуть проводитися позачергові звіти комітетів.

4.8. Секретар комітету веде протоколи засідань і зборів та зберігає їх. Протоколи передаються за актом новому складу відповідних комітетів. Строк зберігання протоколів – 3 роки.

4.9.         Керівництво і працівники  закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.

 

5. Права та обов’язки комітетів

5.1. Комітети ДНЗ мають право:

ñ    брати участь в обстеженні житлово-побутових умов вихованців, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

ñ   встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги закладу, захисту здоров’я і життя вихованців, організації підвозу та харчування вихованців, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у закладі;

ñ    сприяти залученню додаткових джерел фінансування закладу: кошти батьків або осіб, які їх замінюють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інших коштів, не заборонених чинним законодавством України;

ñ    вносити на розгляд керівництва (педагогічної, піклувальної рад) закладу пропозиції щодо зміни типу закладу, його статусу, вдосконалення умов організації життєдіяльності дітей, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом закладу в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;

ñ    звертатися до завідувача, педагогів, піклувальної, або педагогічної ради закладу щодо роз’яснення стану і перспектив роботи закладу та з окремих питань, що турбують батьків;

ñ   за необхідності заслуховувати звіти комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;

ñ  скликати позачергові загальні  збори батьків(конференції);

ñ створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;

ñ  надавати пропозиції завідувачу закладу щодо виділення з благодійного фонду матеріальної допомоги вихованцям закладу та стимулювання діяльності педагогічних працівників закладу;

ñ   сприяти покращенню харчування вихованців закладу;

ñ   сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування закладу;

ñ   брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення  вихованців закладу;

ñ   сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності дошкільного закладу.

5.2. Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються комітетами та затверджуються їх головами.

5.3. Комітети зобов’язані:

ñ  виконувати плани роботи, затверджені головою відповідного комітету;

ñ  вести протоколи засідань зборів батьків, зберігати їх та передавати за актом новообраному комітету;

ñ    надавати інформацію про свою діяльність за проханням завідувача закладу або відповідного органу управління освітою;

ñ   у разі потреби організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у закладі з метою збереження життя і здоров’я його вихованців;

ñ   звітувати перед загальними зборами батьків (конференціями).

5.4. Голова комітету закладу може бути членом педагогічної ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.

5.5. Голова (представник) комітету може бути членом атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників закладу.

 

6. Прикінцеві положення

6.1. Комітети можуть виконувати й інші функції, передбачені статутом закладу.

6.2.         Положення про батьківський комітет дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №37 “Ластівка” комбінованого типу розроблено на підставі “Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 26.04.2011р. №398 та вимог до статутних документів, визначених у ст. 13 Закону України “Про об'єднання громадян”.

 

 

 

 

Завідувач ДНЗ №37                                     Волкожа Т.П.

 

 

Батьківський комітет дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №37 “Ластівка” комбінованого типу засновано на підставі рішення загальносадових батьківських зборів (Протокол № 2  від   10.10.2015року)

 

 

Затверджено:

Завідувач ДНЗ № 37 «Ластівка»

Волкожа Т.П. 

«   09  »  жовтня_2015р.

Списки батьківських комітетів груп

Дошкільного навчального закладу

(ясла - садок) №37 «Ластівка»

Група № 1

 

Голова батьківського комітету – Горуцька ОМ.

Члени батьківського комітету: Руденок Т.І.

                                                     Колоколова С.С.

Група № 2

 

Голова батьківського комітету – Буханенко О.І.

Члени батьківського комітету: Яновська І.С.

                                                     Басенко  О.М.

                                                      Красніцька В.А.

Група № 3

Голова батьківського комітету – Козир В.М.

Члени батьківського комітету: Кабєтова С.П.

                                                     Козак Л.П.

                                                     Щербина Ю.В.

                                                     Мерзлякові А.В.

Група № 4

Голова батьківського комітету – Савченко М.О.

Члени батьківського комітету: Копієвська В.І.

                                                     Тебова Я.М.

                                                      Бойченко Т.М.

                                                      Сокольцова Т.Г.

Група № 5

Голова батьківського комітету – Лебедєва Т.В.

Члени батьківського комітету: Макєєва С.В.

                                                     Грищенко С.О.

                                                     Сидоренко Ю.І.

Група № 6

Голова батьківського комітету – Шляніна К.В.

Члени батьківського комітету: Шелудько С.Ю.

                                                     Околита В.В.

 

Група № 7

Голова батьківського комітету – Ваврічіна Л.В.

Члени батьківського комітету: Музичук Т.С.

                                                     Сорокун Л.В.

Група № 8

Голова батьківського комітету – Горбунова А.П.

Члени батьківського комітету: Момаєва І.П.

                                                     Прядка Л.І.

                                                     Галущак Т.М.

Група № 9

Голова батьківського комітету – Гливенко О.А.

Члени батьківського комітету: Забурання А.О.

                                                     Хвалько О.Ф.

Група № 10

Голова батьківського комітету – Смоленська В.В.

Члени батьківського комітету: Руденко О.В.

                                                     Голова нова О.В.

Група № 11

Голова батьківського комітету – Янталець Г.В.

Члени батьківського комітету: Пшиченко О.В.

                                                      Ковальов Є.П.

                                                      Ланецька М.В.

Група № 12

Голова батьківського комітету – Тимошенко О.М.

Члени батьківського комітету: Семенов О.В.

                                                     Сілова О.С.

                                                      Степаненко А.О.

Група №13

Голова батьківського комітету – Сільченко Ю.Ю.

Члени батьківського комітету: Козир О.І.

                                                     Радушинська О.В.

                                                     Дяченко М.М.

Група № 14

Голова батьківського комітету – Шрам Ю.О.

Члени батьківського комітету: Поліщук А.Л.

                                                     Дашкович М.А.

                                                     Попович К.П.

Група № 15

Голова батьківського комітету – Чернявська Ю.І.

Члени батьківського комітету: Ганська Ю.Б.

                                                     Колісник О.В.

                                                     Гозбенко М.Н.

 

 

ПЛАН

роботи батьківського комітету

на 2015- 2016 н. р.

 

Зміст роботи

Термін

Відповід.

приміт.

 

1

 

Скласти план роботи батьківського комітету                                                     

вересень2015р

 

голова БК. члени БК

 

 

2

Знайомитись зі станом роботи з батьками в кожній групі   

1 раз на місяць  

голова БК. члени БК

 

 

3

 

Надавати допомогу:- в оснащенні педагогічного процесу;- в виготовлені посібників, атрибутів до ігор;- в організації загартовуючих  та оздоровчих заходів;- проведенні батьківських зборів –                             

протягом року

голова БК. члени БК

 

 

4

Інформувати батьків про стан освітньо-виховної роботи з дітьми                                                                           

протягом року

голова БК. члени БК

 

 

5

Допомагати в організації та проведенні:- заходів педагогічної пропаганди серед батьків і населення;- загальних і групових батьківських зборів;- батьківських конференцій та обміном досвіду сімейного та громадського виховання;- доповідей і лекцій для батьків;- виступів у пресі і по телебаченню;- створенні бібліотечок, папок-пересувок для батьків;- відкритих днів для батьків

протягом року

голова БК. члени БК

 

 

6

Допомагати в налагодженні зв’язку дитячого садка з сім’ями вихованців                                                        

протягом року

голова БК. члени БК

 

 

7

Сприяти створенню умов для оздоровлення дітей         

постійно

голова БК. члени БК

 

 

8

Допомагати в організації дитячих свят, розваг,  екскурсій, відвідуванні дітьми виступів лялькового театру та інших видовищ.

протягом року

голова БК. члени БК

 

 

9

Звітувати про роботу (коли обирається новий склад комітету) вересень    

вересень 2015р

голова БК. члени БК

 

 

10

Систематично контролювати якість харчування дітей  протягом року        

протягом року

голова БК. члени БК

 

 

11

Заслуховувати повідомлення окремих батьків про  сімейне виховання, популяризувати кращий досвід  різними засобами                                                     

постійно

голова БК. члени БК

 

 

12

У випадках невиконання батьками своїх обов’язків з виховання дітей вживати заходи щодо створення нормальних умов життя дітей у сім’ї. в окремихвипадках повідомляти за місцем роботи батьків та інші відповідні організації громадського впливу.                                                 

             постійно

голова БК. члени БК

 

 

13

Бути присутніми  на педагогічних, виробничих нарадах з питань дошкільного виховання .

за запрошеннями

голова БК. члени БК

 

 

14

Надавати допомогу по благоустрою території та приміщень дошкільного закладу:

 

 

 

 

-          підготовка приміщення до зимового періоду;

вересень-жовтень 2015р

голова БК. члени БК

 

 

-          організувати спільну роботу дітей та батьків з підготовки зимових майданчиків;

січень 2016р

голова БК. члени БК

 

 

-          ремонт та пофарбування майданчиків до літнього оздоровлення;

травень 2016р

голова БК. члени БК

 

 

-          проведення поточного ремонту в закладі.

червень 2016 р

голова БК. члени БК

 

 

15

Бути активними учасника  загальних та групових батьківських зборів

вересень

січень

травень

голова БК. члени БК

 

 

16

Взяти участь в організації та проведенні  виставок на теми:

 

 

 

 

 

-          « Ми зі спортом дружимо» 

                     

-          «Золота осінь»;

вересень 2015р

 

жовтень201

голова БК. члени БК

 

 

 

-            «Зима - чарівниця» 

грудень 2015р

голова БК. члени БК

голова БК. члени БК

 

 

      -       «Весна-красна»

 березень 2016р

 

 

 

-           огляд-конкурс розвивальних осередків «Безпека життєдіяльності».

квітень2016р

голова БК. Члени БК

 

 

17

Взяти участь в організації та проведенні  спільних акцій:

 

 

 

 

«Облаштуємо спортивний майданчик»,

травень2016р

голова БК. Члени БК

 

 

     

 

 

«Зустрічаємо птахів»

березень 2016р

голова БК. Члени БК

 

 

 «Куточок саду»

квітень 2016р

голова БК. Члени БК

 

 

18

Організовувати   батьків закладу по благодійній допомозі по покращенню матеріальної бази закладу , в проведенні ремонтних робіт, участь у суботниках і т.д.

протягом року

голова БК. Члени БК

 

 

19

Організувати участь  батьків в День захисту дітей.

червень 2016р

голова БК. Члени БК

 

 


Засідання батьківського комітету

 

1

Вивчення нормативних документів, що стосуються роботи батьківського комітету

18.09.2015р

Завідувач ДНЗ

 

 

Обговорення плану роботи батьківського комітету на 2015-2016 н.р

 

 

Вибори  голови батьківського комітету і заступника

на  2015 -2016 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

2

                                

 

 

 

 

Про організацію харчування дітей в дошкільному закладі.

30.11.2015р

завідувач ДНЗ

 

 

Підготовка до святкування Новорічних свят

 

 

 

 

 

музичні керівники

 

 

Про організацію дозвілля дітей під час новорічних канікул

в.м Бодрунова  І. М.

 

 

 

 
     

 

 

 

Робота дошкільного закладу щодо безпеки    життєдіяльності.

 31.01.2015р

в.м Гончаренко О. Л.

 

 

Про стан здоров*я дітей та шляхи його покращення

 

м/с Ткаченко

О. Г.

 

 

 

 

 

                                    4

 

 

 

Про підготовку проведення ремонтних робіт в                  дошкільному закладі

 

 

30.03.2016 р

 

 

 

 

 

 

завідувач

 

 

 

 

 

 

Участь батьків у  підготовці території закладу до літнього оздоровлення.

завгосп

 

 

Про атестацію педагогічних працівників в 2016р

завідувач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організація роботи щодо підготовки до літньої оздоровчої кампанії                                                   

25.05.2016 

м\с

Ткаченко

О. Г.

 

 

Участь батьків у  проведенні поточного ремонту.

червень – серпень

 

травень 2016 р

 

серпень 2016 р

 

 

 

30.05.2016 р

завідувач

 

 

Підведення підсумків роботи за навчальний рік

Голова бат.ком

 

 

Організація роботи щодо підготовки до нового навчального року

завідувач

 

 

Затвердження плану роботи на літній оздоровчий період.

в.м Бодрунова

 І. М

Гончаренко О.Л.

 

 

             

 

                               

 

 

 

 НАКАЗ

по дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) №37 «Ластівка» комбінованого типу

             від 10.10.2015 року                                                               93-О

 

 «Про легалізацію

батьківського комітету

ДНЗ №37 «Ластівка»

на 2015-2016 навчальний рік»

 

            Відповідно до п.5 Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.04.2011 №39, і на підставі рішення загальних зборів колективу дошкільного навчального закладу та батьків дітей, які відвідують заклад (протокол батьківських зборів №2 від 10.10.2015 року)

 

НАКАЗУЮ:

1.Легалізувати на 2015-2016 навчальний рік батьківський комітет дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №37 «Ластівка» комбінованого типу  у складі:

 - голова – Козир В.М.;

- члени: Горуцька О.М.; Буханенко О.І., Козир В.М.,Савченко М.О., Лебедєва Т.В., Шляніна К.В., Ваврічіна Л.В., Горбунова А.П., Гливенко О.А., Смолінська В.В.,   Янталець  А.В.,  Тимошенко  О.М.,  Сільченко Ю.Ю.,  Шрам Ю.О.,  Чернявська Ю.І.

2. Працівникам дошкільного навчального закладу сприяти діяльності батьківського комітету щодо питань, визначених Статутом дошкільного навчального закладу.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Н А К А З

по дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) №37 «Ластівка»

комбінованого типу

 

 

 

від  09.10.2015р.                                                                                    № 92-О\а

 

«Про затвердження загально-садового

 Батьківського комітету

 на 2015-2016 навчальний рік»

 

 

     Відповідно до протоколу № 1 від 09.10.2015 року засідання Батьківського комітету, з метою єдності інтересів батьків щодо реалізації прав своїх дітей у ДНЗ № 37 «Ластівка»

НАКАЗУЮ:

 

{C}1.                Затвердити склад загально-садового  батьківського комітету ДНЗ на 2015-2016 навчальний рік у  складі:

Горуцька О.М. (делегована батьками групи № 1),

Буханенко О.І.(делегована батьками групи № 2),

Козир В.М. (делегований батьками групи № 3),

Савченко М.О. (делегована батьками групи № 4),

Лебедєва Т.В. (делегована батьками групи № 5),

Шляніна К.В. (делегована батьками групи № 6),

Ваврічіна Л.В. (делегована батьками групи № 7),

Горбунова А.П. (делегована батьками групи № 8),

Гливенко О.А. (делегована батьками групи № 9),

Смолінська В.В. (делегована батьками групи № 10),

Янталець Г.В. (делегована батьками групи № 11),

Тимошенко О.М. (делегована батьками групи № 12),

Сільченко Ю.Ю. (делегована батьками групи № 13),

Шрам Ю.О. (делегована батьками групи № 14),

Чернявська Ю.І. (делегована батьками групи № 15).

 

2. Розподілити обов’язки між членами загально-садового батьківського комітету таким чином:

Голова загально-садового батьківського комітету Козир В.М. (делегований батьками групи № 3).

Заступником голови батьківського комітету – Буханенко О.В. (делегована батьками групи № 2).

Секретар – Янталець Г.В. (делегована батьками групи № 11).

{C}3.                У своїй роботі загально-садовому батьківському комітету керуватись Конституцією України, законом України «Про дошкільну освіту», Конвенцією про права  дитини, Положенням про дошкільний заклад, Статутом ДНЗ, Положенням про батьківський комітет.

{C}4.                Відповідальність  за виконання даного наказу покласти на голову загально-садового батьківського комітету Козиря В.М.

 

 

Завідувач ________________ Волкожа Т.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ЯК З’ЯВИЛОСЬ СЛОВО «СІМ’Я»

Як зявилось слово «сімя»?

Колись про нього не чула Земля…

Але Єві сказав перед весіллям Адам:

Зараз тобі сім питань задам.

«Хто діток народить мені, богине моя»?

І Єва тихенько відповіла «я».

«Хто їх виховає, царице моя»?

І Єва коротко відповіла «я».

«Хто їжу зготовить, радість моя»?

І Єва все так само відповіла «я».

«Хто платя пошиє?

Випере білизну?

Мене приголубить?

Прикрасить житло?

Відповідай на запитання , подруго моя!»

«Я», «я»… - тихо мовила Єва, - «я», «я»…

Сказала вона знаменитих сім «я»,

Ось так на Землі зявилась сім’я!

 

                                                                     Катерина Шевченко

 

 

Сімейний кодекс України

 

 

Стаття 150. Обов’язки батьків щодо виховання та розвитку дитини

     1. Батьки зобов’язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини.

     2. Батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.

     3. Батьки зобов’язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя.

     4. Батьки зобов’язані поважати дитину.

     5. Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов’язку батьківського піклування щодо неї.

     6. Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини.

     7. Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.

 

     Стаття 164. Підстави позбавлення батьківських прав

     1. Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він:

     а) не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважних причин і протягом шести місяців не виявили щодо неї батьківського піклування;

     б) ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини;

     в) жорстоко поводяться з дитиною;

     г) є хронічними алкоголіками або наркоманами;

    д) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;

    е) засуджені за вчинення умисного злочину щодо дитини.

 

   Стаття 165. Особи, які мають право звертатися з позовом до суду про позбавлення батьківських прав

     1. Право на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав мають один з батьків, опікун, піклувальник, особа, в сім’ї якої проживає дитина, заклад охорони здоров’я або навчальний заклад, в якому вона перебуває, орган опіки та піклування, прокурор, а також сама дитина, яка досягла чотирнадцяти років.

 

     Правові наслідки позбавлення батьківських прав (відповідно до ст.166)

     Особа позбавлена батьківських прав:

-         перестає бути законним представником дитини;

-         втрачає права на пільги та державну допомогу, що надаються сім’ям з дітьми, право на утримання від дитини;

-         не звільняється від обов’язку по сплаті аліментів.

 

     Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей (Кодекс України про адміністративні правопорушення)

     Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей тягне за собою попередження або накладання штрафу.

     Вчинення неповнолітніми віком від 14 до 16 років правопорушень та діянь, що містять ознаки злочинів, тягне за собою накладання штрафу на батьків.

 

     Стаття 166. Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування (Кримінальний кодекс України)

     Злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, - карається обмеженням волі від 2 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

 

Якщо ви знаєте  дітей, які потребують допомоги, звертайтеся до:

      Служби у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради за адресою: вул. Велика Перспективна, 41, каб. 104, 105, 108,109, 110, або за телефонами: 24-37-05, 24-99-82, 22-06-76, 22-24-18.

     Кримінальної міліції у справах дітей Кіровоградського міського відділу УМВС України в Кіровоградській області за адресою: вул. Жовтневої Революції, 58, або за телефоном 102.

     Кримінальної міліції у справах дітей Ленінського відділу міліції Кіровоградського міського відділу УМВС України в Кіровоградській області за адресою: вул. Дворова,6.

     Кіровоградського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за адресою: пров. Будьонного, 3, або за телефонами: 32-04-79, 32-04-78.

     Комунальної установи «Притулок для дітей «Надія» служби у справах дітей Кіровоградської обласної державної адміністрації за адресою: вул.Бєлінського,3 або за телефонами: 34-20-94, 34-20-95.

 

 

 

 

 


 
 

Звернення вихованців ДНЗ 37 «Ластівка»

 до батьків:

 

     1. Дорогі батьки, пам”ятайте, що ви самі запросили нас до своєї родини. Коли – небудь ми залишимо батьківську оселю, але до того часу навчіть нас, будь – ласка, мистецтва бути людиною.

 

     2. Ми бачимо світ не так, як ви. Просимо вас поясніть: що? коли? і чому? кожен із нас має робити.

 

     3. Наші ручки ще маленькі. Не очікуйте від нас досконалості, коли ми застеляємо ліжко, малюємо, розфарбовуємо або кидаємо м”яча.

 

     4. Дайте нам трохи самостійності, дозвольте робити помилки, щоб ми на них училися. Тоді ми зможемо самостійно приймати рішення у дорослому житті.

 

     5. Ми вчимося у вас усього: слів, інтонацій, голосу, манер. Ваші слова, почуття і вчинки повертатимуться до вас через нас. Тому навчіть нас, будь – ласка, найкращого. Пам”ятайте, що ми разом не випадково: ми маємо допомогти один одному.

 

     6. Ми хочемо відчувати вашу любов, хочемо, щоб ви частіше брали нас на руки, пригортали, цілували. Але будьте обережні, щоб ваша любов не перетворилася на милиці, які заважатимуть нам робити самостійні кроки.

 

     7. Любі наші, ми вас дуже любимо! Покажіть нам, що ви також нас любите!

 

     8. Розмовляйте з нами, цікавтеся нашими справами і проблемами. Нехай не буде жодного дня без прочитаної разом книжки.

 

 

     9. Дозволяйте нам малювати, розфарбовувати, вирізати, ліпити, наклеювати.

 

    10. Не виховуйте з нас лише споживачів. Ми хочемо бути рівноправними членами вашої сім”ї, мати свої права та обов”язки.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b style=b style=#xa;normalp class=nbsp;